Terms

Gebruiksvoorwaarden van deze website : De teksten, tekeningen, foto´s, lay-out, databanken, benamingen, en alle andere onderdelen van deze site zijn eigendom van Musa Mihi Canta of van derden. Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, is enkel toegelaten na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De beheerders van deze website garanderen niet de correctheid van de informatie die er op aanwezig is, en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor het gebruik dat er rechtstreeks of onrechtstreeks van wordt gemaakt. Zij behouden zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder gebruikers hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. Wanneer u bijdragen levert aan de website (bijvoorbeeld onder de vorm van forumposts, blogposts, commentaren op posts, ...) verleent u Musa Mihi Canta een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht om die bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden). U erkent dat u voor deze bijdragen het auteursrecht hebt op of andere wijze de bevoegdheid hebt om Musa Mihi Canta bovenstaande rechten te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband. Algemene Voorwaarden : Door diensten van Musa Mihi Canta aan te kopen of te gebruiken, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert. U erkent dat Musa Mihi Canta noch de auteur van de software aansprakelijk gesteld kunnen worden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik of installatie van de software of de geleverde diensten, zoals, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van fouten en gebreken in de software, schade of verlies van gegevens, zakelijk verlies, gederfde inkomsten of winsten, verlies van klanten of contracten of andere. Musa Mihi Canta garandeert niet dat eventuele gebreken of fouten in de software binnen een bepaalde termijn verholpen zullen worden, hoewel we uiteraard naar best vermogen ons inzetten om zo spoedig mogelijk voor oplossingen te zorgen. In geval van niet-tijdige betaling van facturen of wangebruik, worden de door Musa Mihi Canta te leveren services opgeschort. Alle rechten op de software-ontwerpen, de processen, de schema's, de software en de intellectuele eigendom in het algemeen die ontstaan door diensten geleverd door Musa Mihi Canta, berusten bij Atane. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent (Musa Mihi Canta) en Gent (Atane) bevoegd. Het Musa Mihi Canta team.

Musa Mihi Canta.